خدمات ارزیابی قانونی

ارائه ی خدمات ارزیابی قانونی

ارائه خدمات ارزیابی قانونی در مورد مراجع دولتی شامل وزارتخانه ها و دفاتر قضایی و اداری مختلف و ادارات دولتی، ارائه اطلاعات مربوط به سوابق و پیشینه شرکت های تجاری و نیز استعلامات لازم از اتاق بازرگانی ایران و انجمن های صنفی و گزارش نهایی در مورد منابع مالی و سایر موضوعات مرتبط از این دست از خدمات ارائه شده توسط مجموعه داورمیزان در این حوزه می باشد.

شماره تماس: ۸۸۸۲۹۰۲۱-۰۲۱
پست الکترونیک: info@lupiciniodavar.com

TOP