سرمایه گذاری خارجی

مجموعه قوانین و مقررات در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی در ایران شامل، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری های خارجی و آیین نامه اجرایی آن و نیز قوانین ناظر بر راه اندازی و اداره فعالیت اقتصادی در ایران می باشد، اما آنچه مسلم است به منظور اطلاع دقیق از سرمایه گذاری و نیز اطلاع از آنچه به سرمایه گذاران خارجی مربوط می شود، بررسی قوانین مربوط به تشکیل و اداره شرکت ها، ثبت شرکت در ایران، شعب و نمایندگی های خارجی، مقررات صادرات و واردات، مالیات، حمایت از مالکیت معنوی و صنعتی و بسیاری مقررات مرتبط از این دست لازم می باشد. مشاوران ما با داشتن تخصص و نیز سوابق گسترده در زمینه امور ذکر شده، راهنمایی جامعی از آنچه برای شروع در یک سرمایه گذاری لازم است را ارائه می دهند. در اینجا به اختصار مزایای قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران را بیان می کنیم.
1- تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت (ماده 9 قانون)
2- تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی در سرمایه گذاری های خارجی به روس ترتیبات قراردادی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت (ماده 17 قانون و ماده 26 آیین نامه)
3- تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی طرح سرمایه گذاری خارجی در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه ای است (ماده 11 آیین نامه)

TOP